Ο όρος 960Η χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε μια τελευταία σειρά αισθητηρίων για αναλογικές κάμερες που έχουν τουλάχιστον 960 εικονοστοιχεία (pixels) σε κάθε οριζόντια γραμμή του σήμα-τος video. Τα αισθητήρια αυτά σε συνδυασμό με ορισμένες καινοτομίες και στα υπόλοιπα ηλεκτρονικά μέρη της κάμερας, μπορούν να δώσουν περισσότερη λεπτομέρεια στην εικόνα σε σχέση με το παρελθόν, φθάνοντας στη μέγιστη θεωρητική ανά-λυση για το αναλογικό CCTV των 700 – 720 TVL. Στη συνέχεια, ο όρος 960H επεκτάθηκε και στα καταγραφικά, όπου αναφέρεται σαν Wide D1 ή WD1 καθώς, για να μπορέσει να αξιοποιη-θεί η υψηλότερη ανάλυση, θα πρέπει όλες οι συσκευές που απαρτίζουν το σύστημα CCTV (κάμερες, καταγραφικό, μόνιτορ) να υποστηρί-ζουν ανάλυση 960Η. Αν έστω και μια από αυτές έχει χαμηλότερη ανάλυση, τότε το όλο σύστημα θα περιοριστεί σ’ αυτή τη χαμηλότερη ανάλυση.

960Η

Τα πλεονεκτήματα των συσκευών 960Η σε σύγκριση με τις συμβατικές αναλο-γικές συσκευές είναι κυρίως τα εξής:

  • Παρέχουν 33% υψηλότερη ανάλυση (μεγα-λύτερη λεπτομέρεια) εικόνας από την ανάλυση D1 και κατά 5,45 φορές από την ανάλυση CIF.
  • Είναι πλήρως συμβατές με υπάρ-χουσες αναλογικές καλωδιώσεις CCTV.
  • Δεν παραμορφώνουν την εικόνα στα σύγχρονα μόνιτορ ευρείας οθόνης (16:9), επειδή και τα αισθητήρια των καμερών έχουν την ίδια αναλογία διάστασης (16:9)

Πρόσφατα, στην αγορά έχουν εμφανι-στεί κατασκευαστές, κυρίως από την Άπω Ανατολή, ή και εισαγωγείς, που προσπαθούν να παραπλανήσουν τους μη γνωρίζοντες, ισχυριζόμενοι ότι οι αναλογικές τους κάμερες, εφοδιασμένες (ή όχι) με αισθητήρια πολλών ΜPixels, έχουν ανάλυση 750, 800, 1000 ή και 1200 TVL! Η αλήθεια είναι ότι όσο υψη-λής ανάλυσης αισθητήριο και αν χρησι-μοποιηθεί, ποτέ δεν θα μπορέσει να επι-τευχθεί υψηλότερη ανάλυση από τα 720 TVL, λόγω της αναλογικής φύσης του σήματος εξόδου της κάμερας. Αν απαιτείται υψη-λότερη ανάλυση, τότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί  ψηφιακή μεταφορά του σήματος, με κάμερες HDSDI για συμβατότητα με τα ίδια ομοαξονικά καλώ-δια ή κάμερες IP με διαφορετική όμως καλωδίωση.